INFORMACIÓ EN COMPLIMENT DEL QUE ESTABLEIX LA LLEI ORGÀNICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

PRINCIPI D’INFORMACIÓ
En compliment del que estableix l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (d’ara endavant, LOPD), us informem de manera expressa, precisa i inequívoca que les dades que faciliteu, així com les que es generin durant la vostra relació amb la nostra entitat, seran objecte de tractament en els fitxers responsabilitat de MotorClub 80, degudament notificats al registre de la “Agencia Española de Protección de Datos”, amb la finalitat del manteniment i compliment de la relació del destinatari del servei amb la nostra entitat i prestació de serveis derivats de la mateixa.

Així mateix, en compliment de la citada LOPD i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (d’ara endavant, LSSI-CE), us informem que les vostres dades poden ser utilitzades amb la finalitat d’enviar-vos comunicacions amb informació d’interès en general i sobre l’exercici de la professió i l’organització col·legial en particular, a través del telèfon, el correu postal ordinari, el fax, el correu electrònic o altres mitjans de comunicació electrònica equivalents.

De la mateixa manera, us informem que es cediran les vostres dades en tots aquells casos en què calgui per al desenvolupament, el compliment i el control de la relació amb la nostra entitat i per al compliment dels seus fins i de totes les funcions que li siguin pròpies, així com en els supòsits en què ho autoritzi una norma amb rang de llei i, en particular, quan concorri un dels següents suposits: a) El tractament o la cesió tinguin per objecte la satisfacció d’un interès legítim del responsable del tractament o del cesionari emparat per aquesta norma; b) El tractament o la cesió de les dades siguin necessaris perquè el responsable del tractament compleixi un deure que li imposi la norma.

PRINCIPI DEL CONSENTIMENT
El consentiment per al tractament de les vostres dades amb les finalitats descrites en l’apartat anterior s’entén prestat a través del marcatge de les caselles corresponents disposades a aquest efecte en la nostra pàgina web.

CARÀCTER OBLIGATORI DE LES DADES SOL·LICITADES
L’emplenament de tots i cadascun dels camps que apareixen en els formularis disposats a aquest efecte en la nostra pàgina web té caràcter obligatori (en cas contrari, els camps que tinguin caràcter obligatori apareixeran marcats amb un asterisc). La negativa a facilitar les vostres dades comportaria la impossibilitat de mantenir i complir la relació del destinatari del servei amb la nostra entitat, ja que les dades són necessàries per a la prestació de serveis derivada d’aquesta.

PRINCIPI DE QUALITAT DE LES DADES
El destinatari del servei és l’únic responsable de la veracitat i l’exactitud de les dades aportades, i MotorClub 80 actuarà de bona fe com a mer prestador del servei.

En el supòsit que el destinatari del servei faciliti dades falses o de terceres persones sense que n’hagi obtingut el consentiment per fer-ho, respondrà personalment de les responsabilitats derivades d’aquesta circumstància davant de MotorClub 80, dels afectats o interessats, de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i, si n’hi ha, de les autoritats autonòmiques de protecció de dades.

MotorClub 80 no recull dades de persones menors de catorze anys a través de la seva pàgina web. En el cas que una persona menor de catorze anys faciliti les seves dades a través dels formularis disposats a aquest efecte a la nostra pàgina web o en qualsevol altre canal de recollida, es destruiran immediatament en el mateix moment en què es tingui notícia d’aquesta circumstància.

Amb la finalitat de complir el que estableix l’article 4.3 de l’LOPD, el destinatari del servei es compromet a comunicar a MotorClub 80 els canvis que es produeixin respecte les seves dades, de manera que responguin amb veracitat a la seva situació actual en tot moment.

PRINCIPI DE SEGURETAT DE LES DADES
MotorClub 80 es compromet a complir la seva obligació de secret respecte de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les, i ha d’adoptar totes les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i n’evitin l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposades, tant si provenen de l’acció humana com del medi físic o natural, desenvolupades al títol VIII del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

EXERCICI DE DRETS
En compliment del que estableixen l’LOPD i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament d’aquella, el destinatari del servei pot exercitar, en qualsevol moment, els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant el responsable del fitxer o del tractament, cas en què ha d’adjuntar una fotocòpia del DNI.

RESPONSABLE DEL FITXER O DEL TRACTAMENT
El responsable del fitxer o del tractament és MotorClub 80.

1. Titularitat del portal web
Aquest lloc web pertany i és gestionat per MotorClub 80, amb domicili a Plaça Ajuntament d’All 17539 ISÒVOL (Girona). Als efectes del que estableix la Llei de Serveis de la Societat de la Informació, s’estableix com a contacte la direcció motorclub80@gmail.com.

2. Objecte
Aquesta pàgina recull les condicions d’ús que regulen l’accés, navegació i ús d’aquesta web, així com les responsabilitats derivades de la utilització, prestació i/o contractació dels productes o serveis que, si s’escau, puguin ser oferts, així com dels continguts que l’integren, i sense perjudici que el seu titular pugui establir condicions particulars que regulin la utilització, prestació i/o contractació de productes o serveis que, si escau, siguin oferts als Usuaris a través de la web. En tot cas, aquestes condicions particulars formaran part integrant del present Avís Legal. El simple accés a aquest lloc web, l’emplenament de formularis, l’enviament de sol·licituds d’informació, consultes, queixes, ofertes de contractació, i, en general, qualsevol acte de naturalesa similar als anteriors realitzats a través dels formularis i/o bústies electròniques existents al web implicarà, per la seva banda, l’acceptació sense reserves de totes i cadascuna de les normes integrants del present Avís Legal i l’adquisició de la consideració d’Usuari del web. En conseqüència, s’ha de llegir atentament i conèixer el contingut del present Avís Legal.

3. Responsabilitats i limitacions
La informació continguda en aquesta web es proporciona a títol merament il·lustratiu, sense que sigui exhaustiva o clarament descriptiva de les característiques dels nostres serveis, ni pot per tant formar part d’una oferta comercial ni donar lloc a cap reclamació per aquests conceptes. En aquest sentit, el titular no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que es derivin de l’ús d’aquesta informació.

4. Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial
Els continguts d’aquest web estan protegits per la normativa sobre propietat intel·lectual. Això afecta els textos, imatges, vídeos, animacions, disseny, organització i presentació, així com al conjunt que conformen, reservant-se el titular dels drets sobre els mateixos. En aquest sentit, queda prohibit modificar, copiar, reproduir, comunicar públicament, transformar o distribuir de qualsevol forma la totalitat o part dels continguts inclosos en aquest web, per a propòsits públics o comercials, si no es compta amb l’autorització prèvia, expressa i per escrit del titular dels drets a què correspongui. Així mateix, el logotip constitueix una marca registrada, estant prohibida la seva utilització en el mercat sense permís del seu titular.

5. Política de Privacitat, protecció de dades
Les dades facilitades a través d’aquest lloc web, o a qualsevol de les adreces indicades, seran incloses en un fitxer propietat de MotorClub 80, que seran utilitzats per a la gestió de les relacions amb els seus clients reals o potencials.
Mitjançant l’enviament d’aquestes dades pels mitjans anteriorment indicats, l’usuari dóna el consentiment per al seu ús a les finalitats indicades. Quan sigui necessari que l’Usuari es registri o faciliti dades personals (com sol·licitar informació, adquirir productes, remetre consultes, queixes o sol·licituds de contractació, sol·licitar pressupostos), la recollida i el tractament de les seves dades personals seran s’emmagatzemaran i tractats d’acord amb la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal, especialment a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades (LOPD) i normativa de desenvolupament, aplicant-los les mesures i requeriments establerts per evitar el seu accés, modificació i eliminació indegudes , sense que, fora dels casos legalment permesos, hagin de ser cedides a terceres persones o entitats sense el seu consentiment.

En qualsevol cas, l’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en relació amb aquestes dades, sol·licitant per escrit a les adreces indicades en aquesta web i acompanyant fotocòpia del seu DNI o document equivalent.

6. Ús de galetes
Les cookies són fitxers enviats a un navegador per mitjà d’un servidor web per registrar algunes activitats de l’usuari en el lloc web.

Les cookies que instal·lem nosaltres, els nostres socis comercials o altres parts quan visites aquest lloc web no et reconeixen personalment com a individu ni fan malbé el dispositiu de cap manera; només reconeixen el navegador que utilitzes, et permeten accedir a diverses funcions importants del lloc web, mantenen segures àrees privades del lloc web, recorden les teves preferències, personalitzen el contingut del lloc web de manera que sigui més pertinent per a tu i ens permeten comptar el nombre de visites que rebem a cada pàgina i fer anàlisis estadístiques anònims per millorar el nostre servei.

Els tipus de cookies que utilitzem són proporcionades per Google Analytics per a l’anàlisi del web i estadístiques. Per activar / desactivar les galetes hauràs de fer-ho a través del teu navegador d’Internet. Pots configurar-per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i acceptar-les o no individualment així com per impedir per defecte la seva instal·lació en el teu disc dur. En el cas que el teu navegador no accepti les galetes per defecte, la teva experiència al lloc web pot ser limitada (per exemple, pot ser que no es mostrin correctament les imatges).