Condicions generals de compra i política de devolucions

1. ÀMBIT DE LES CONDICIONS GENERALS DE COMPRA

Les presents Condicions Generals de Compra (les "Condicions Generals" o les "CGC") juntament, si escau, amb les condicions particulars que puguin establir-se, regularan expressament les relacions sorgides entre MotorClub 80, amb NIF G59805515 inscrita al Registre d'Organització sense ànim de lucre de la Generalitat de Catalunya i amb domicili al Plaça Ajuntament d’All 17539 ISÒVOL (Girona), i els clients que contractin els productes i serveis (el/s "Client/s" o "Usuari/es" i el/s "Producte/s") oferts pel MotorClub 80 a través dels formularis de colaboració i/o participació disponibles als apartats "INSCRIPCIONS" del lloc web www.motorclub80.cat (el "Lloc Web").

El referit lloc web és titularitat de MotorClub 80, tal com s'indica a l'Avís Legal, que també és la que actua com a venedora en les transaccions dutes a terme Online.

Podeu obtenir més informació sobre MotorClub 80 remetent un correu electrònic a l'adreça motorclub80@gmail.com

2. DESTINATARIS

Els productes oferts als apartats "INSCRIPCIONS" van dirigits, a persones físiques, majors d'edat, ia persones jurídiques, en ambdós casos conceptuades com "consumidors" o "usuaris" en el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries ("Llei de Consumidors i Usuaris").

Es considerarà Usuari la persona que utilitza el Lloc Web. Una vegada que l'Usuari faci una comanda ("Comanda") i la completi, adquirirà la condició de Client.

3. ACEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS DE COMPRA

La realització d'un pagament ja sigui de tipus inscripció o bé donatiu requerirà l'acceptació, plena i sense reserves, de les CGC, així com de les condicions particulars que, si escau regeixin l'adquisició, en els següents termes:

La primera vegada que un Usuari compra haurà de marcar el checkbox d'acceptació corresponent. Les següents vegades que compri el checkbox apareixerà premarcat, llevat que s'hagin modificat les CGC, en el cas s'avisarà que hi ha hagut canvis en les mateixes i l'Usuari registrat haurà de tornar a marca el checkbox com a mostra d'acceptació.

MotorClub 80 podrà modificar de manera unilateral, en qualsevol moment, les CGC. Per tant, l'Usuari haurà de llegir atentament les Condicions Generals cada vegada que es proposi accedir a la Botiga Online, ja que les mateixes poden patir modificacions.

Les CGC es complementen amb l'Avís Legal i la Política de Privadesa ( "LOPD"), que hauran de ser acceptades íntegrament pels Usuaris del Lloc Web amb caràcter previ a la realització de la compra i, un cop acceptades, s'entendran incloses en les CGC als efectes legals oportuns.

4. PRODUCTES  I PREUS

MotorClub 80 ofereix una simple oferta de productes en la seva Botiga Online, respecte dels quals apareixerà a la pantalla el seu preu i les seves característiques. MotorClub 80 li informa que les imatges dels Productes que l'Usuari podrà visualitzar a la Botiga Online es mostren només als efectes identificatius i descriptius, podent diferir dels finalment lliurats al Client.

MotorClub 80 garanteix l'existència de tots els productes que s'ofereixen a la Botiga Online, si bé, puntualment pot no garantir la disponibilitat dels mateixos per a tots els Usuaris i en els volums requerits per aquests en el moment d'efectuar la Comanda . En el cas que en el moment de realitzar el lliurament de la Comanda, MotorClub 80 no comptés amb algun producte dels seleccionats pel Client, es reemborsarà el producte de la Comanda al Client tenint en compte el preu del mateix l'import final de la Comanda.

MotorClub 80 garanteix que els Productes subministrats a través de la Botiga Online compten amb els més alts estàndards de qualitat.

MotorClub 80 garanteix al Client el preu del dia en què es va realitzar la compra, amb independència del dia en què es faci el lliurament, de manera que el Client pugui aprofitar totes les ofertes existents en el moment de realitzar les seves comandes, sense perjudici que, en el moment del lliurament, aquestes ofertes poguessin no estar vigents.

MotorClub 80 li informa que totes preus mostrats a la Botiga Online inclouen l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) aplicable.

MotorClub 80 es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, els preus dels Productes, així com a suspendre o cancel·lar la seva venda de forma temporal o definitiva.

4.1 Informació rellevant dels Productes

Respecte al que indica l'inici d'aquest apartat 4, la nostra Botiga Online compleix amb totes els requeriments legalment exigibles.

Excepcionalment, per la introducció de millores en els articles comercialitzats, és possible que el Producte finalment subministrat pateixi alguna variació en les seves característiques respecte de les indicades a la Botiga Online. Per aquest motiu, es recomana que, abans d'adquirir i consumir o utilitzar els Productes de la Botiga Online, llegeixin amb deteniment la informació disponible a la nostra Botiga Online juntament amb la continguda en l'etiquetatge. MotorClub 80 no es fa responsable de possibles imprecisions o incorreccions en la informació continguda a la Botiga Online.

Addicionalment, si el Client desitgés informació suplementària i actualitzada sobre les concretes característiques o indicacions de seguretat d'un determinat producte, pot posar-se en contacte amb el fabricant o amb el Servei d'Atenció al Client a través del correu electrònic motorclub80@gmail.com

Aquest advertiment té per objecte exclusivament garantir la seguretat en la utilització dels Productes comercialitzats i no afecta els drets dels consumidors i usuaris de la Botiga Online.

5. PROCEDIMENT DE COMPRA I PAGAMENT

5.1 Procediment de Compra

L'Usuari podrà realitzar les seves compres en línia les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana. Sempre que es trobin actius els apartats on poder realitzar-les.

Un cop l'Usuari entri a l'apartat corresponent ja sigui per a fer un donatiu com per inscriure's, li apareixeran a la pantalla les opcions disponibles, amb les seves característiques i els seus preus. L'Usuari haurà d'anar omplint els formularis requerits per a cada tipus d'acció. El formulari d'inscripcions, per a inscriure's a la prova i el de donatius per a realitzar un donatiu. Un cop emplenat el formulari, l'Usuari haurà de fer click al botó "Procedir al pagament", visible sota del formulari ja omplert. Finalment, l'Usuari ha de procedir al pagament de la seva compra, per a això haurà de seguir les instruccions que apareixen en pantalla, d'acord amb el que s'indica en el següent apartat 5.2.

S'informa al Client que el càrrec de la Comanda serà realitzat de manera efectiva a la targeta de crèdit o dèbit en el moment de l'acceptació de la compra.

5.2 Mitjans de pagament

Per procedir al pagament, l'Usuari haurà de seguir totes i cadascuna de les instruccions que apareixen en pantalla, podent-se utilitzar els mitjans de pagament que s'indiquin en cada moment.

En tot cas, en línia amb el que preveu l'apartat 4.1 anterior, l'ús de cupons o codis de descompte pot ser sotmès a condicions específiques, addicionals als que aquí s'estableix, pel seu contingut, producte al qual es refereixen, per la condició de qui els fa servir, etc., que seran en tot cas comunicades a l'Usuari durant el procés de compra i que hauran de ser complertes en la seva integritat per a l'ús del cupó o codi de descompte corresponent.

5.3 Confirmació Documental

A la finalització de la Comanda per part del Client, aquest podrà visualitzar en la pantalla del seu ordinador la comprovació de la contractació efectuada i el número de confirmació de la comanda.

MotorClub 80 procedirà a remetre-li la justificació de la contractació efectuada, amb tots els seus termes a l'adreça de correu electrònic indicada, i en un termini no superior a vint-i-quatre (24) hores a comptar des de la finalització de la Comanda per part del Client.

6. LLIURAMENT I RECOLLIDA

La Botiga Online està disponible a tot el món. Els lliuraments de les comandes a l'adreça de correu electrònic facilitada.

7. DESISTIMENT: POLÍTICA DE DEVOLUCIONS

Per a l'exercici d'aquest dret, el Client haurà d'enviar un correu electrònic a l'adreça de correu electrònic motorclub80@gmail.com, dins dels catorze (14) dies hàbils següents a la data de compra, en el qual manifesti la seva decisió de desistir de la compra realitzada i, conseqüentment, de tornar el Producte.

El Producte ha d'estar sense utilitzar i en perfectes condicions. Un cop rebuda la mercaderia, i prèvia comprovació de l'estat de la mateixa, es procedirà al reintegrament del seu import.

D'acord amb la Llei de Consumidors i Usuaris, es recorden les excepcions al dret de desistiment que principalment poden resultar d'aplicació en el cas dels Productes: el subministrament de béns que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa, i el subministrament de béns precintats que no siguin aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut o d'higiene i que hagin estat desprecintats després del lliurament.

8. RESPONSABILITATS I GARANTIES

L'usuari registrat o Client serà responsable de:

  • Tots aquells actes que contravinguin el que disposa aquestes CGC, la llei, la moral, els costums generalment acceptats i l'ordre públic.
  • Qualsevol acte que realitzés de manera diferent al que MotorClub 80, a través de la Botiga Online, designés en les seves indicacions o instruccions sobre el funcionament i utilització dels Productes.
  • La utilització que faci dels Productes adquirits, exonerant a MotorClub 80 de la responsabilitat derivada de qualsevol dany que pogués causar qualsevol utilització correcta o incorrecta dels Productes.
  • La certesa, exactitud, vigència i actualitat de les dades amb què omplís cada un dels formularis que MotorClub 80 requereix.
  • Els danys i perjudicis directes o indirectes que li hagin estat causats per qualsevol tercer si l'usuari o client va perdre, va revelar, va descurar o, de qualsevol manera, va deixar per causes imputables a ell, que un tercer conegués les seves dades personals necessàries per a l'adquisició dels Productes.
  • Els danys i perjudicis de tota naturalesa que MotorClub 80 pugui patir com a conseqüència d'incompliment de qualsevol de les obligacions a què queda sotmès per aquestes CGC.

En cap cas MotorClub 80 respondrà de:

  • Els danys i perjudicis de qualsevol tipus que es poguessin causar als usuaris per la interrupció, terminació o disfunció de la Botiga Online, per causes no imputables a MotorClub 80.
  • El mal ús, instal·lació o tractament dels Productes realitzat pel Client o per un tercer, no seguint les instruccions i la documentació aportada per MotorClub 80 i/o amb el Producte.

Les condicions de Garantia aplicable als Productes es regeixen d'acord amb el que preveu la Llei de Consumidors i Usuaris, i en cas de garanties superiors a les legalment exigides, tal com s'indiqui en cada cas.

9. SERVEI D'ATENCIÓ AL CLIENT

MotorClub 80 posa a la seva disposició un servei d'atenció al client per vía electrònica a la direcció motorclub80@gmail.com al que podrà dirigir-se l' Usuari davant qualsevol incidència que sorgeixi en el procés de contractació online.

10. LLEI I JURISDICCIÓ APLICABLE

Les condicions generals es regiran per la legislació espanyola comú, que serà d'aplicació en el no disposat en aquestes en matèria d'interpretació, validesa i execució.

Per a tota controvèrsia que pogués sorgir en la interpretació i aplicació de les presents Condicions Generals, tant MotorClub 80 como els Usuaris o Clients, se sotmeten expressament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona amb renúncia al seu fur propi si n'hi ha.